ปี 2563  

 

01. โครงสร้างหน่วยงาน
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
02. ข้อมูลผู้บริหาร                    
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
03. อำนาจหน้าที่
25. นโยบายการบริหารการทรัพยากรบุคคล
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
05. ข้อมูลการติดต่อ
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
28. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
08. Q&A
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
09. Social Network
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
10. แผนดำเนินงานประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
13. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
14. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
17. E-Service 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

        

Powered by MakeWebEasy.com