แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

         - แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

        - ตารางอบรมแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

         - แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2567  

         - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 67-69  

         - แผนแม่บทพัฒนาบุคลากร 3 ปี 67-69  

        ประกาศใช้แผนพัฒนา (67-69)  

       -   ประกาศ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2567   

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561- 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1   

        - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1    

        - แผนเส้นทางความก้าวหน้า  

       - คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน  

         - คำสั่งการมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน และช่วยเหลือกลั่นกรองงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม  

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

         -  ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งสายงานบริหาร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.-2564  

         - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งสายงานบริหาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.-2564  

         - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุเเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับฯ  

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 

    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

         - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุเเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับฯ  

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561  

    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

         แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25561- 2563  

        - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566  

       - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

       - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาป่วย และลากิจ การมาสายของพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม   

      - ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ และหารลามาสาย (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)  

     - หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบเเทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565    

    -  หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   

   หลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2564

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  

 วินัยและการดำเนินการทางวินัย

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       ประจำปี 2566
        ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 66  

          รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

        ประจำปี 2565 

         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 65 

         รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565     

 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        ประมวลจริยธรรม อบต.ทุ่งกระพังโหม  

        ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  

          - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  

          - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  

 การขับเคลื่อนจริยธรรม

       การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม  

        - การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Donts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม  

 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      การรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

       - โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 

      - โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้