วัน/เดือน/ปี ที่ลงเว็บไซด์เรื่อง/โครงการ
10 มิถุนายน 2564

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับ ติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิถุนายน 2564

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

31 พฤษภาคม 2564

  ประกาศการเปิดเผยข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง พร้อมประตูน้ำ บ้านหนองแหน หมู่ 6

30 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้านอาจารย์เพ็ญประภา เกรอด ถึงบ้านนางจีราภา คงมานัส หมู่ 4

25 มีนาคม 2564

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้าน อ.เพ็ญประภา เกรอด ถึงบ้านนางจีราภา คงมานัส บ้านดอนซาก หมู่ 4

23 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกระบายน้ำ พร้อมวัชพืช และต้นไม้ จำนวน 4 สายบ้านรางพิกุล หมู่ 2 และบ้านโปร่งพรหม หมู่ 3

15 มีนาคม 2564

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบไฟเตือน)

15 มีนาคม 2564

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณกำแพงหูช้างบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4 ถึงบ้านนางรำเพย เขมรัตน์ หมู่ 3

13 มีนาคม 2564

  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบไฟเตือน) จำนวน 12 ชุด เพื่อติดตั้งภายในตำบลทุ่งกระพังโหม

9 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 บริเวณกำแพงหูช้างบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

8 มีนาคม 2564

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไฟกระพริบไฟเตือน) จำนวน 12 ชุด

5 มีนาคม 2564

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณกำแพงหูช้างบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4 ถึงบ้านนางรำเพย เขมรัตน์ หมู่ 3

17 กุมภาพันธ์ 2564

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านรางพิกุล หมู่ 2

4 กุมภาพันธ์ 2564

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง เหนือน้ำ-ท้ายน้ำบริเวณบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ บ้านดอนซาก หมู่ 4

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างประตูเปิดน้ำ ขนาด 0.80 เมตรพร้อมหูช้าง ซอยบ้านนายนำชัย แสงจันทร์ หมู่ 6

3 กุมภาพันธ์ 2564

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร(ตอกเข็ม) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2564

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7

25 มกราคม 2564

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้าน อ.เพ็ญประภา เกรอดถึงบ้านนางจีราภา คงมานัส บ้านดอนซาก หมู่ที่ 4

14 มกราคม 2564

ประกาศวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5

12 มกราคม 2564

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณหน้าโรงงาน LNR ถึงประตูระบายน้ำ หมู่ 5

30 ธันวาคม 2563

 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-0460 นฐ

25 ธันวาคม 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการเปิดถนนใหม่เลียบคลอง พร้อมลงหินคลุกจากบ้าน อ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

 23 ธันวาคม 2563

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง เหนือน้ำ-ท้ายน้ำบริเวณบ้านนายวินัย เนียมพันธ์ บ้านดอนซาก หมู่ 4

22 ธันวาคม 2563

ประกาศวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ซอยโปร่งพรหม 2 บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3

14 ธันวาคม 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาล บริเวณคลองระบายน้ำหนองแหน หมู่ 6

2 ธันวาคม 2563

 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการเปิดถนนใหม่ เส้นบ้านนางกาหลง สูงรุ่ง ถึงบ้านนายรัตน์ ขันทองดี หมู่ 5

17 พฤศจิกายน 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นหลังป่าช้า บ้านหนองแหน หมู่ 6

3 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางโสนน้อย สังรักษาบ้านยางพัฒนา หมู่ 7

15 ตุลาคม 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

12 ตุลาคม 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสายโปร่งพรหม 3 หมู่ 3

12 ตุลาคม 2563

ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 กันยายน 2563

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เส้นบ้าน อ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

23 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมหูช้าง ซอยบ้านนายนำชัย แสงจันทร์ หมู่ 6

22 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิดถนนใหม่เลียบคลอง พร้อมลงหินคลุก จากบ้าน อ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

21 กันยายน 2563

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 0.80 เมตร

พร้อมหูช้างซอยบ้านนายนำชัย แสงจันทร์ หมู่ 6

21 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงหูช้าง เหนือน้ำ-ท้ายน้ำ บริเวณบ้านนายวินัย เนียมพันธ์ บ้านดอนซาก หมู่ 4

21 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ กำแพงหูช้าง บ้านรางพิกุล หมู่ 2

21 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางโสนน้อย สังรักษา บ้านยางพัฒนา หมู่ 7

21 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงหูช้าง เหนือน้ำท้ายน้ำ บริเวณบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ บ้านดอนซาก หมู่ที่ 4

18 กันยายน 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเปิดถนนใหม่เลียบคลอง

พร้อมลงหินคลุกจากบ้าน อ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

16 กันยายน 2563

 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง เหนือน้ำ-ท้ายน้ำ บริเวณบ้านนายวินัย เนียมพันธ์ หมู่ 4

16 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กันยายน 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตถนนจากแยกโลตัสเอ็กเพลส สุดถนน ซอย 4 หมู่ 5

14 กันยายน 2563

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง เหนือน้ำ-ท้ายน้ำ บริเวณบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

10 กันยายน 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างประตูระบายน้ำ บ้านรางพิกุล หมู่ 2

8 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิดถนนใหม่ เส้นบ้านนางกาหลง สูงรุ่ง ถึงบ้านนายรัตน์ ขันทองดี หมู่ 5

8 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ซอยโปร่งพรหม 2 หมู่ 3

8 กันยายน 2563

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเปิดถนนสาธารณะ เส้นหลังป่าช้า บ้านหนองแหน หมู่ 6

8 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบไฟเตือน) จำนวน 2 รายการ 

3 กันยายน 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางโสนน้อย สังรักษา บ้านยางพัฒนา หมู่ 7

3 กันยายน 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-0460  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กันยายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม  2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปิดถนนใหม่ เส้นบ้านนางกาหลง สูงรุ่ง ถึงบ้านนายรัตน์ ขันทองดี หมู่ที่ 5

31 สิงหาคม 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นหลังป่าช้า บ้านหนองแหน หมู่ที่ 6

31 สิงหาคม 2563

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ซอยโปร่งพรหม 2 บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ 3

31 สิงหาคม 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-0460 นครปฐม

24 สิงหาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 สิงหาคม 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง หมู่ 5

20 สิงหาคม 2563

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสส์ติกคอนกรีต ถนนสายโปร่งหรหม 3 หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 สิงหาคม 2563

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

11 สิงหาคม 2563

  ประกาศวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายรณกร แดงบาง ซอย 4 บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5

4 สิงหาคม 2563

 ประกาศวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนางสมบัติ ปู่น้อย บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ 3

4 สิงหาคม 2563

  ประกาศวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนารีรัตน์ จันทร์อ่อน บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5

10 สิงหาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสายโปร่งพรหม 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 สิงหาคม 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนสายโปร่งพรหม 3 หมู่ที่ 3

23 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาล บริเวณคลองระบายน้ำหนองแหน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 กรกฎาคม 2563

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณหน้าโรงงาน LNR ถึงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กรกฎาคม 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนจากแยกโลตัสเอ็กเพรสสุดถนน ซอย 4 หมู่ 5

20 กรกฎาคม 2563

ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต ถนนจากแยกโลตัสเอ็กเพรสสุดถนน ซอย 4 หมู่ที่ 5

9 กรกฎาคม 2563

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล-หนองตาล บริเวณคลองระบายน้ำหนองแหน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กรกฎาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณหน้าโรงงาน LNR ถึงประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มิถุนายน 2563

  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาลบริเวณคลองระบายน้ำหนองแหน หมู่ที่ 6

30 มิถุนายน 2563

ประการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณหน้าโรงงาน LNR ถึงประตูระบายน้ำ หมู่ 5

30 มิถุนายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนารีรัตน์ จันทร์อ่อน หมู่ที่ 5

30 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสมบัติ ปู่น้อย บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ 3

30 มิถุนายน 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายรณกร แดงบาง ซอย 4 บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5

26 มิถุนายน 2563

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนารีรัตน์ จันทร์อ่อน บ้านทุ่งหนองปลาไหล  หมู่ 5

26 มิถุนายน 2563

 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายรณกร แดงบาง ซอย 4 บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5

25 มิถุนายน 2563

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสมบัติ ปู่น้อย บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ 3

17 มิถุนายน 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 จุด บ้านดอนซาก หมู่ 4

9 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  จำนวน 2 จุด บ้านดอนซาก หมู่ที่ 4

5 มิถุนายน 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 จุด บ้านดอนซาก หมู่ที่ 4

21 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เส้นบ้าน อ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็ม สุพรรณ หมู่ที่ 4

18 พฤษภาคม 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เส้นบ้าน อ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ที่ 4

5 พฤษภาคม 2563

   ประกาศวันเวลาตรวจรับงาน โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณถนนเส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด หมู่ที่ 5

30 เมษายน 2563

 ประกาศวันเวลาตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาด 40 ซม.จากบ้านดร.ธงชัย มาลา ถึงคูระบายน้ำบ้านนายสำเลียง มัจฉา หมู่ที่ 4

28 เมษายน 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) จำนวน 302 

27 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 302

22 เมษายน 2563

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณทับมะเขือถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ที่ 4

15 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 13.5 บริเวณถนนเส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด หมู่ที่ 5

8 เมษายน 2563

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 13.5 บริเวณแยกทับมะเขือ ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

8 เมษายน 2563

   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว หนา 13.5 บริเวณเส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด หมู่ที่ 5

3 เมษายน 2563 

  ประกาศกานเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Corobavirus DiSease 2019 (COVID-19))

2 เมษายน 2563

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว หนา 13.5 บริเวณแยกทับมะเขีอถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ 4

16 มีนาคม 2563

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง หมู่ที่ 1,6 จำนวน 8 จุด

18 มีนาคม 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ขนาด 40 ซม. จากบ้าน ดร.ธงชัย มาลา ถึงคูระบายน้ำ บ้านนายสำเลียง มัจฉา หมู่ที่ 4

16 มีนาคม 2563

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาด 40 ซม. จากบ้าน ดร.ธงชัย มาลา ถึงคูระบายน้ำ บ้านนายสำเลียง มัจฉา ม.4

 28 มกราคม 2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6

 27 มกราคม 2563

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

 30 กันยายน 2562

   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิดชนิดเครื่อข่าย พร้อมอุปกรณ์)

 
  
  

 

 

 


ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้