เอกสารกองช่าง

  

>> งานควบคุมอาคาร/งานก่อสร้าง <<
  ข.1 คําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
  ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
  ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
  ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 
  ข.6 คำขอใบรับรองการขออนุญาต
  ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
  ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม / ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา  ๒๙ / หนังสือรับรองของสถาปัตยกรรมควบคุม
  หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  


Powered by MakeWebEasy.com