“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง

ชุมชนแข็มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญา

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

4. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สู่ความสมดุลและยั่งยืน

6. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

 

Powered by MakeWebEasy.com