ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส ที่ 1ไตรมาส ที่ 2ไตรมาส ที่ 3 / ไตรมาส ที่ 4 )- ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส ที่ 1ไตรมาส ที่ 2ไตรมาส ที่ 3)
- ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส ที่ 1/ ไตรมาส ที่ 2/ ไตรมาส ที่ 3 / ไตรมาส ที่ 4 ) 

           


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)   รายงานทางการเงิน 
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) ตุลาคม 2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) พฤศจิกายน 2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) ธันวาคม 2560 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มกราคม 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มีนาคม 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) เมษายน 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) พฤษภาคม 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มิถุนายน 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) กรกฎาคม 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) สิงหาคม 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) กันยายน 2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) ตุลาคม 2561 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) พฤศจิกายน 2561  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
   รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) ธันวาคม 2561  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มกราคม 2562  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2562  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มีนาคม 2562 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) เมษายน 2562 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561
  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) พฤษภาคม 2562  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มิถุนายน 2562

  รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง31มีนาคม 2562

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60 ไตรมาส 1

    รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) ตุลาคม 2560

     - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1)พศจิกายน 2560

    รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) ธันวาคม 2560

  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ 2562
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 61 ไตรมาส 2

     - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1)มกราคม 2561

    - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1)กุมภาพันธ์ 2561

     - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มีนาคม 2561
   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 61 ไตรมาส 3

     - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) เมษายน 2561

    รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1)พฤษภาคม 2561

    - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) มิถุนายน 2561
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 61 ไตรมาส 4

     - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) กรกฎาคม 2561

     - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1)สิงหายน 2561

     - รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร (สขร.1) กันยายน 2561
 

  

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้