เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
  ประจำปี 2563     ประจำปี 2563   
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (21 พฤษภาคม 2563)- สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (22 พฤษภาคม 2563)
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (6 กุมภาพันธ์ 2563)- สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 (13 กุมภาพันธ์ 2563)
  ประจำปี 2562  ประจำปี 2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (1 สิงหาคม 2562)- สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (7 สิงหาคม 2562)
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (6 มิถุนายน 2562)- สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (20 กันยายน 2562)
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (4 กุมภาพันธ์ 2562)- สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (5 มีนาคม 2562)
 - สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 มิถุนายน 2562)
 - สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
  ประจำปี 2561    ประจำปี 2561  
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2561 (3 สิงหาคม 2561)- สมัยสามัญ  ประจำปี 2561  สมัยที่ 3 (9 สิงหาคม 2561)
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 (17 เมษายน 2561)
- สมัยสามัญ  ประจำปี 2561  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (23 เมษายน 2561)
 - สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2561 (30 มกราคม 2561)- สมัยสามัญ  ประจำปี 2561  สมัยแรก ครั้งที่ 1 (6 กุมภาพันธ์ 2561)

 

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และสมัยประชุมสมัยแรก ของปีถัดไป


 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com