บทบาทหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            มีหน้าที่ส่งเสริมควบคุมคุณภาพและป้องกันระงับโรคติดต่อให้ทุกคน  ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษา คุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่ดินสาธารณรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย

         1.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานสุขาภิบาลทั่วไป  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานอนามัยชุมชน  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันติดยาและสารเสพติด  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานรักษาความสะอาด งานกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย              

Powered by MakeWebEasy.com