วันที่ลงเว็บไซด์
เรื่อง/โครงการ
29 พฤศจิกายน 2562

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างหูช้าง พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นโรงงานไทยแมท หมู่ที่ 3

15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8 พฤศจิกายน 2562

  ประกาศรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7 พฤศจิกายน 2562

 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางประนม จันทา หมู่ที่ 3

7 พฤศจิกายน 2562

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ 5

6 พฤศจิกายน 2562

ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมู่ที่ 4

31 ตุลาคม 2562

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4

30 ตุลาคม 2562

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาล บริเวณคลองระบายน้ำ บ้านหนองแหน หมู่ที่ 6

25 ตุลาคม 2562

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม ติดตั้งภายในตำบล จำนวน 8 ชุด ติดตั้งภายในตำบลทุ่งกระพังโหม

16 ตุลาคม 2562

  ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

8 ตุลาคม 2562

 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการเปิดถนน เส้นบ้านนางสมบัติ วงษ์จำปา ถึงบ้าน นายเชิด มีสา หมู่ 6

7 ตุลาคม 2562

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว) หมู่ที่ 5

1 ตุลาคม 2562

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30 กันยายน 2562

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกภายในตำบลทุ่งกระพังโหม บริเวณ หมู่ที่ 3,5,6และ7

25 กันยายน 2562

 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5

25 กันยายน 2562

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด หมู่ที่ 5

19 กันยายน 2562

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 18 ชุดติดตั้งภายในตำบล

19 กันยายน 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกภายในตำบลทุ่งกระพังโหม บริเวณหมู่ที่ 3,5,6 และ 7

19 กันยายน 2562

 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกภายในตำบลทุ่งกระพังโหม หมู่ 3,5,6และ 7

17 กันยายน 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม ติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในตำบล จำนวน 8 ชุด

16 กันยายน 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ 5 

12 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ติดตั้งภายในตำบล จำนวน 18 ชุด

6 กันยายน 2562

 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม ติดตั้้งภายในตำบล จำนวน 8 ชุด

6 กันยายน 2562

 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในตำบล จำนวน 18 ชุด

6 กันยายน 2562

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการขยายไหล่ทางเข้าบ้านนายประยูร ถิ่นโพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 3

27 สิงหาคม 2562

ประกาศการเปิดเผยช้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ 5

27 สิงหาคม 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว)หมู่ที่ 5

22 สิงหาคม 2562

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปิดถนน เส้นบ้านนางสมบัติ วงษ์จำปา ถึงบ้านนายเชิด มีสา หมู่ที่ 6

14 สิงหาคม 2562

  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 ทุ่่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว) หมู่ที่ 5

14 สิงหาคม 2562

  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเปิดถนน เส้นบ้านนางสมบัติ วงษ์จำปา ถึงบ้านนายเชิด มีสา หมู่ที่ 6

1 สิงหาคม 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.เส้นบ้านนางประนม จันทา (แยกบ้านนางส้มลิ้ม เรืองวร )หมู่ที่ 3
1 สิงหาคม 2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมู่ที่ 4
31 กรกฎาคม 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาล บริเวณ คลองระบายน้ำบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฎาคม 2562  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางประนม จันทา หมู่ที่ 3
24 กรกฎาคม 2562  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมู่   4
19 กรกฎาคม 2562  ประกาศราคาจ้าางก่อสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาล บริเวณ คลองระบายน้ำบ้านหนองแหน หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กรกฎาคม 2562  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก เส้นบ้านนางจันที ตรีแจ่มจันทร์ หมู่ 4
18 กรกฎาคม 2562  ประการกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางสมจันทร์ จันทา หมู่ 3
8 กรกฎาคม 2562  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
12 กรกฎาคม 2562  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล - หนองตาล บริเวณคลองระบายน้ำบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6
8 กรกฎาคม 2562  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจากหนองปลาไหล- หนองตาล บริเวณคลองระบายน้ำบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6
1 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึงบ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด (ช่วงที่ 4) หมู่ 5
27 มิถุนายน 2562  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5
14 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ถึง บ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด ม.5
14 มิถุนายน 2562  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว ม.5
13 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
26 เมษายน 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางจันที ตรีแจ่มจันทร์ หมู่ที่ 4
 23 เมษายน 2562   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางจันที ตรีแจ่มจันทร์ หมู่ 4
5 เมษายน 2562  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เมษายน 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหูช้าง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3
3 เมษายน 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางเข้าบ้านนายประยูร ถิ่นโพธิ์วงษ์ หมู่ 3 
3 เมษายน 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสมจันทร์ จันทา หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
29 มีนาคม 2562

 ประกาศการปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ทางเข้าบ้านนายประยูร ถิ่นโพธิ์วงษ์ หมู่ 3

20 มิถุนายน 2562

 ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เริ่มจากหนองปลาไหล-หนองตาล บริเวณคลองระบายน้ำบ้านหนองแห หมู่ที่ 6

21 มิถุนายน 2562

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจากหนองปลาไหล-หนองตาล บริเวณ คลองระบายน้ำบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 

  

 

 

 

 

เพิ่มเติม

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้