วันที่เรื่อง

16 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล. จากแยกหนองปลาไหล-หนองตาล ถึงบ้านนายไสว แสนคำ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กันยายน 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.เส้นบ้านนายดอกไม้ พิมพา บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กันยายน 2565

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าบ้านนางสนอง คำจันทร์ บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3

12 กันยายน 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชในคลอง หมู่ 5 และหมู่ 7

12 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ 5

12 กันยายน 2565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ 6

12 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ 3

8 กันยายน 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบริเวณหอถังน้ำประปาบ้านนายปา แสนคำ หมู่ 4 ถึงบ้านนายทองสุข ผาภุมมา หมู่ 4

7 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุก ซ่อมแซม หมู่ 2

7 กันยายน 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ 4

5 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 หอถังน้ำประปาบ้านโสภา หงี่อ้น

5 กันยายน 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา จากบริเวณบ้านผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ ถึงบ้านนายประสงค์ คำฝั้น หมู่ 3

30 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชในคลอง หมู่ 1,หมู่2 และหมู่ 3

4 สิงหาคม 2565

  ประกาศวันตรวจรับงานโครงการว่างท่อเมนประปาหมู่บ้านจากสะพานหนองกรด ถึงบ้านป้ากิจ ยิ้มใหญ่ บ้านยาง หมู่ 1

22  กรกฎาคม  2565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าบ้านนางสนอง คำจันทร์ บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3

11 กรกฎาคม 2565

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนำชัย แสงจันทร์ บ้านหนองแหน หมู่ 6

11 กรกฎาคม 2565

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายนำชัย แสงจันทร์ บ้านหนองแหน หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1 มิถุนายน 2565

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านจากสะพานหนองกรด ถึงบ้านป้ากิจ ยิ้มใหญ่ หมู่ 1

3 พฤษภาคม 2565

  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซี สีฟ้า ชนิดปลายบาน ขนาด  2 นิ้ว ชั้น 13.5 บริเวณโค้งปั๊ม NGV หมู่ 4

21 เมษายน 2565

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำลำรางข้างบ้านนางลำไย สุขชัยศรี บ้านรางพิกุล หมู่ที่ 2
31 มีนาคม 2565  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา พีวีซี สีฟ้า ชนิดปลายบาน ชนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 บริเวณโ่ค้งปั๊ม NGV หมู่ 4
29 มีนาคม 2565 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบริเวณบ้านอาจารย์บุญศรี ใจดี หมู่ที่ 3
18 มีนาคม 2565  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโ่ครงการฝังท่อระบายน้ำลำรางข้างบ้านนางลำไย สุขชัยศรี บ้านรางพิกุล ม.2
14 มีนาคม 2565 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านอาจารย์บุญศรี ใจดี บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3
4  มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์-เชื่อมต่อท่อเดิม บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbing) 
4 กุมภาพันธ์ 2565  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์-เชี่อมต่อท่อเดิม บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
21 ธันวาคม 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ จากหน้า อบต.ทุ่งกระพังโหม ถึง ถนนหนองปลาไหล-หนองตาล หมู่ 5
14 ธันวาคม 2564  ประกาศกำหนดวีนเวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังวัดหนองขาม บ้านดอนซาก หมู่ 4
14 ธันวาคม 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสวัสดิ์ เดชป้อง หมู่ 7
12 พฤศจิกายน 2564  ประกาศรายงานผลการตรวจรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564
8 พฤศจิกายน 2564  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการว่างท่อระบายน้ำ จากหน้า อบต.ทุ่งกระพังโหม ถึงถนนหนองปลาไหล-หนองตาล หมู่ 5 บ้านทุ่งหนองปลาไหล (งวดที่ 1)
25 ตุลาคม 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างกำแพงหูช้างพร้อมประตูน้ำบ้านหนองแหน หมู่ 6 
25 ตุลาคม 2564  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นหลังวัดหนองขามบ้านดอนซาก หมู่ 4
18 ตุลาคม 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองปลาไหล-หนองตาล ถึงบ้านนายไสว แสนคำ ม.5
15 กันยายน 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
14 กันยายน 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
1 กันยายน 2564  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
24 สิงหาคม 2564  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองปลาไหล-หนองตาล ถึงบ้านนายไสว แสนคำ หมู่ 5
13 สิงหาคม 2564 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
10 สิงหาคม 2564  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างก่อสร้างหอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7
10 สิงหาคม 2564   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง พร้อมประตูน้ำ บ้านหนองแหน หมู่ 6
10 สิงหาคม 2564   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
9 กรกฎาคม 2564    การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้า อบต.ทุ่งกระพังโหม ถึง ถนนหนองปลาไหล - หนองตาล หมู่ 5
15 พฤษภาคม 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านอาจารย์เพ็ญประภา เกรอด ถึงบ้านนางจีราภา คงมนัส หมู่ที่ 4

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้