รายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ประจำเดือน ตุลาคม 2561  ไตรมาสที่ 1  ประจำเดือน กันยายน 2562  ประจำปีงบประมาณ 2562  ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาส ที่ 2  ประจำเดือน มีนาคม 2562
 
 ประจำเดือน ธันวาคม 2561  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาส ที่ 3 

 ประจำเดือน มกราคม 2562  ไตรมาสที่ 4  ไตรมาส ที่ 4 

 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   

 ประจำเดือน มีนาคม 2562   

 ระจำเดือน เมษายน 2562   

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   

 ประจำเดือน มิถุนายน 2562   
 
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562     
 ประจำเดือน สิงหาคม 2562     
 ประจำเดือน กันยายน 2562     

 

Powered by MakeWebEasy.com